Ρινικό-φαρυγγικό δείγμα εξέτασης COVID-19 με PCR: υπάρχει απόκλιση στα θετικά τεστ;

Σύμφωνα με την έρευνα Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA, στους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 καταγράφηκε σημαντική απόκλιση στη βιοκατανομή του ιού, καθώς και διαφορά της τάξης του 30% στην ανίχνευση του ιού ανάμεσα στα ρινικά και φαρυγγικά δείγματα και ποικίλα ποσοστά ανίχνευσης στα διαφορετικά είδη δειγμάτων που εξετάστηκαν με τη μέθοδο αναφοράς, την rRT-PCR.

Από την ερευνητική ομάδα του Dr. Wang ελέγχθηκαν, κατά την 1η-3η ημέρα νοσηλείας, 1.070 διαφορετικά δείγματα από 205 ασθενείς, ηλικίας 5-67 ετών.

Οι ασθενείς νοσηλευόταν με διάγνωση COVID-19 με βάση τα συμπτώματα βήχα, πυρετού, δύσπνοιας, καταβολής και συμβατά ακτινολογικά ευρήματα και το 19% των παραπάνω ασθενών ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν ρινικά, φαρυγγικά, πτύελα, κόπρανα, αίμα, ούρα, επίσης, μόνο από τους ασθενείς που ήταν σε σοβαρή κατάσταση, εξετάστηκαν βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και ινοβρογχοσκοπικο υλικό.

Από τους 205 ασθενείς με την κλινική-ακτινολογική διάγνωση COVID-19 και τα 1.070 ελεγχόμενα δείγματα με rRT-PCR, τα ποσοστά θετικής ανίχνευσης του ιού που αναφέρονται είναι

  • στα πτύελα: θετικά στο 72%
  • στα ρινικά δείγματα που λήφθηκαν με στυλεό: θετικά στο 63%
  • στα φαρυγγικά δείγματα που λήφθηκαν με στυλεό: θετικά στο 32%
  • στα κόπρανα: θετικά στο 29%
  • στο αίμα: θετικά στο 1%
  • σε κανέναν ασθενή δεν ανιχνεύθηκε ο ιός SARS-CoV-2 στα ούρα

Στους ασθενείς που ήταν σε σοβαρή κατάσταση εξετάστηκε επιπλέον

  • βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα με πολύ υψηλά ποσοστά ανίχνευσης: θετικό στο 93% των ασθενών
  • ινοβρογχοσκοπικό υλικό: θετικό στο 46% των ασθενών

Κατά την εκτέλεση της rRT-PCR, η χαμηλότερη τιμή στο κατώφλι κύκλου, ενδεικτική των αντιγράφων του RNA του ιού SARS-CoV-2 στα δείγματα, αντιστοιχούσε σε μεγαλύτερο αριθμό αντιγράφων του ιού στο δείγμα.

Αναφέρεται ότι το μέσο κατώφλι κύκλου στα περισσότερα δείγματα ήταν >30 (<2,6 × 104 αντίγραφα/mL), με εξαίρεση τα ρινικά δείγματα, όπου το μέσο κατώφλι κύκλου ήταν 24,3 (1.4 × 106  αντίγραφα/mL), ενδεικτικό υψηλότερου ιϊκού φορτίου στα ρινικά δείγματα που είχαν ληφθεί με στυλεό.

Από την ερευνητική ομάδα επισημαίνεται η πιθανότητα διασποράς του ιού όχι μόνο με εκκρίσεις του αναπνευστικού, αλλά και με τα κόπρανα. Η ποικιλότροπη μετάδοση πιθανόν να συνδέεται και με την μεγάλη διασπορά του ιού.

Αναδύεται το θέμα με το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών τεστ σε άτομα που έχουν μολυνθεί, ανάλογα με το υλικό που εξετάζεται. Το 32% θετικά φαρυγγικά σε συμπτωματικούς ασθενείς, αν επιβεβαιωθεί με περαιτέρω έρευνες, συνεπάγεται σχεδόν 70% ψευδώς αρνητικά, ανεξάρτητα από την δεδομένη αξιοπιστία της μεθόδου ανίχνευσης, της PCR.

Τα ρινικά και φαρυγγικά δείγματα είναι τα 2 συχνότερα χρησιμοποιούμενα στους ελέγχους COVID-19 σε μεγάλο ατόμων, ασθενών και μη, ειδικά όταν δεν έχει ο ασθενής πτύελα.

Η λήψη επιχρίσματος από τη μύτη με στυλεό, σε σχέση με το φάρυγγα, τεχνικά είναι πιο εύκολη και γρήγορη, εύκολα προσβάσιμη, δεν προκαλεί ναυτία ή δυσφορία, ειδικά στα παιδιά, δεν απαιτεί πολύ κοντινή επαφή για να γίνει η ατραυματική και σωστή λήψη του δείγματος, δεν υπάρχει πρόσμιξη και αραίωση με το σάλιο, που εύκολα μπορεί να συμβεί στα φαρυγγικά δείγματα. Επιπλέον, με βάση την παραπάνω έρευνα: το υψηλότερο ιϊκό φορτίο και τα διπλάσια ποσοστά θετικής διάγνωσης στο ρινικό σε σχέση το φαρυγγικό δείγμα: 63% προς 32%. είναι πιθανόν να αποδειχθεί ότι το ρινικό δείγμα πιο αξιόπιστο υλικό εξέτασης για την ανίχνευση του SARS-CoV-2.

Στοιχεία:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997

https://www.jwatch.org/na51116/2020/03/17/pharyngeal-and-nasal-swabs-may-not-have-adequate

Σχετικά άρθρα